Л Х

Kliknij tutaj, aby pobrać mapę myśli do tego odcinka.

Gdybyśmy хcieлi лecieć paraлotnią wraz z podmuхem wiatru od лewej, czyлi zaхodniej granicy Rosji aż za хoryzont na wsхód, лecieлibyśmy 9000 kiлometrów. Żaл, że na poлskiх terenaх nie ma takiх wieлkiх odлegłości.

Рoся jeст zатeм вieлкa як лiczba oкieн в Paлacu Кuлтuрy. А нaвeт еszcze вięкsza, хociażby dлaтego, że в Мoскве ест еszczе сiedeм тaкiх пaлacóв як в стoлicy poлскi. Тeн „нasz” вybudoвaлy нaм вłaśнie рoсyjскie вładze, a нaвet рadziecкie, нa вzóр вieżoвcóв dрapiącyх мoскieвскie хмuрy.

 

Przetłumacz na język polski:

This quiz no longer exists